വാര്‍ത്തകള്‍

വിശ്വസ്ത നായ ബില്ലു...എം.ടി.മധുസൂദനന്‍, തൃച്ചംബരം - എഴുതുന്നു...കെ.എസ് ടി.എ. തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ല ഓഫീസ് "അധ്യാപക ഭവൻ" 29.6.2014. ഞായറാഴ്ച 11 മണിക്ക് സ : പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഏവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
വിദ്യാരംഗം സാഹിത്യോത്സവം 2014 
മത്സരഫലങ്ങൾ 

HS     All Results      Over All

UP     All Results      Over All

LP     All Results      Over All 

കെ.എസ് ടി.എ. തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ല ഓഫീസ് "അധ്യാപക ഭവൻ" 29.6.2014. ഞായറാഴ്ച 11 മണിക്ക് സ  : പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഏവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള 2013 
കണ്ണൂർ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോൽസവം 
എല്ലാ മേളകളുടെയും സമയക്രമംവിദ്യാരംഗം മത്സര ഫലങ്ങൾ 2013 
തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത്