വാര്‍ത്തകള്‍

വിശ്വസ്ത നായ ബില്ലു...എം.ടി.മധുസൂദനന്‍, തൃച്ചംബരം - എഴുതുന്നു...കെ.എസ് ടി.എ. തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ല ഓഫീസ് "അധ്യാപക ഭവൻ" 29.6.2014. ഞായറാഴ്ച 11 മണിക്ക് സ : പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഏവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

കെ.എസ് ടി.എ. തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ല ഓഫീസ് "അധ്യാപക ഭവൻ" 29.6.2014. ഞായറാഴ്ച 11 മണിക്ക് സ  : പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഏവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള 2013 
കണ്ണൂർ ജില്ലാ ശാസ്ത്രോൽസവം 
എല്ലാ മേളകളുടെയും സമയക്രമംവിദ്യാരംഗം മത്സര ഫലങ്ങൾ 2013 
തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ശാസ്ത്രമേള 2013 ജില്ലാതല മത്സരാർഥികൾക്കുള്ള തിരിച്ചറിയാൽ കാർഡ്