വാര്‍ത്തകള്‍

തളിപ്പറമ്പ നോര്ത്ത് ഉപജില്ല വിദ്യാരംഗം ഉദ്ഘാടനം ചപ്പാരപ്പടവു ഹയര് സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ 22.7.2015 ബുധനാഴ്ച പ്രശസ്ത കലാകാരന ശ്രീ. മുഹമ്മദ്‌ പേരാമ്പ്ര നിർവ്വഹിക്കും.... വിശ്വസ്ത നായ ബില്ലു...എം.ടി.മധുസൂദനന്‍, തൃച്ചംബരം - എഴുതുന്നു...കെ.എസ് ടി.എ. തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ല ഓഫീസ് "അധ്യാപക ഭവൻ" 29.6.2014. ഞായറാഴ്ച 11 മണിക്ക് സ : പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഏവരെയും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍സ്

ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍സ്
ഒന്നാം തരം
രണ്ടാം തരം 
മൂന്നാം തരം 
നാലാം തരം
അഞ്ചാം തരം 
മലയാളം|ഇംഗ്ലീഷ്|ഹിന്ദി|അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം|സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം|ഗണിതം|
ആറാം തരം
മലയാളം|ഇംഗ്ലീഷ്|ഹിന്ദി|അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം|സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം|ഗണിതം|
 ഏഴാം തരം
മലയാളം|ഇംഗ്ലീഷ്|ഹിന്ദി|അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം|സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം|ഗണിതം|
എട്ടാം തരം
മലയാളം|ഇംഗ്ലീഷ്|ഹിന്ദി|അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം|സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം|ഗണിതം|
ഒമ്പതാം തരം
മലയാളം|ഇംഗ്ലീഷ്|ഹിന്ദി|അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം|സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം|ഗണിതം|
പത്താം തരം
മലയാളം|ഇംഗ്ലീഷ്|ഹിന്ദി|അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം|സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം|ഗണിതം|